הודעה

מהו אחוז ההסכמה הנדרש לביצוע תמ"א 38

דייר ואחד מלקוחותיי פעם אמר לי: "אם תמ"א 38 היה מתקיים בגרמניה, היה לנו כאן אלפי יחידות דיור קיימות, במילים אחרות, שיש 2 יהודים, תמיד יהיו 3 דעות". לשאלתו השבתי: "אכן נאמר כי אנחנו עם קשה עורף אולם בעל תעוזה, אומץ בלתי נלאה וחדשנות אין קץ". 

 חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעיות אדמה) התשס"ח – 2008 (תמ"א 38) קובע את סף ההסכמה הנדרש מבין בעלי הדירות בבניין לשם ביצוע פרויקט תמ"א 38.

כמפורט בדרישות תוכנית תמ"א 38, קיימים 4 סוגי היתרים, כאשר לכל היתר קיימת דרישה שונה לרוב הנדרש. יש לשים לב כי, אחוז ההסכמה משתנה מפרויקט 

סוג ההיתר המבוקש

הרוב הנדרש  מדיירי הבית המשותף

ביצוע עבודה ברכוש המשותף, אשר אינו מהווה הרחבת דירה או בניית דירה

רוב בעלי הדירות בבניין.

ביצוע עבודות ברכוש המשותף אשר כולל הרחבת דירה. חיזוק הבניין ותוספת בנייה עד 25 מ"ר

הסכמה מראש של מי שבבעלותם 60% בבית המשותף.

קיימת הקלה הקובעת כי מי שדירתו אינה מורחבת אינו חייב לשאת בעלויות החיזוק.

ביצוע עבודה ברכוש המשותף אשר מטרתה בניית דירות חדשות בכמות העולה על שליש מהדירות הקיימות ששטח רצפתן עולה על שליש משטח הרצפה של הבניין במועד הקובע (לפני הבנייה) ס. 11א' לחוק

הסכמה של כלל בעלי הדירות בבניין.

ביצוע עבודות ברכוש המשותף אשר מטרתה אינה דירות חדשות בכמות השווה או פחותה משליש הדירות הקיימות ערב ביצוע העבודות ושטח רצפתן הכולל אינו עולה על שליש משטח רצפתן הכולל של כל הדירות בבית המשותף

1.   יש לקבל הסכמה של 2/3 מבעלי הדירות בבניין אשר 2/3 לפחות מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

2.   יש לקבל הסכמה של המפקחת על המקרקעין.

 

יובהר לדוגמא, כי במידה ובכוונתכם לבצע תוכנית תמ"א 38, אולם יש לכם הסכמה של רק 2/3 מהדיירים, עליכם לפנות למפקח על המקרקעין באזור מגוריכם (מומלץ מאוד כי עורכי דין מטעמכם יבצעו זאת) ולהגיש בקשה המתירה לכם לבצע את תוכנית תמ"א 38 בבניינכם, למרות ההסכמה של  2/3 מהדיירים.

המפקח רשאי אך לא חייב ליתן לכם היתר לביצוע פרויקט תמ"א 38 וזאת לאחר שיקולו את כלל הסיבות לחיוב ולשלילה במתן היתר לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבניינכם. בין היתר התנגדות של דייר סרבן המתנגד לפרויקט עלולה "לתקוע" את הפרויקט שכן רשם המקרקעין יאלץ לזמן את הצדדים לדיון משפטי על מנת לשמוע את טענותיהם. 

על המפקח על המקרקעין ליתן לכל מתנגד לתוכנית תמ"א 38 זכות להשמיע את טענותיו נגד ביצוע תוכנית תמ"א 38 בבניינכם.

 לאחר שמיעת טענות הצדדים, המפקח ייתן החלטתו האם להסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבניינכם, וגם אם הוא מסכים הוא יכול להתנות את ביצוע פרויקט תמ"א 38 במילוי תנאי ספציפיים וכן למנות עו"ד או רו"ח על פיקוח הבנייה בבניינכם על פי תמ"א 38.