הודעה

זכויות עובד כאשר המעביד הוכרז כפושט רגל

כידוע, מערכת המשפט הישראלית הינה מערכת חילונית במהותה, אולם מקורותיה רחוקים אלפי שנות אור מאופייה של המדינה כיום. האמת היא, שרעיון ההגנה על זכויות עובדים עוגן חוקית בהלכה היהודית עוד לפני -3000 שנה. הרעיון העומד מאחורי הזכות לפיצויי פיטורים נמתח ברצועת הזמן עד לספר דברים. למעשה, החובה לשלם פיצויי פיטורים לעובד בתום עבודתו מבוססת במקורותינו היהודיים על "דין ההענקה" החל על אדון ועבד.

על פי החוק המקראי, כאשר עבד יוצא לחופשי, אדונו חייב לשלם לו סכום כסף ולא לשלוח אותם ריקם, שנאמר:

"וְכִי-תְשַׁלְּחֶנּוּ חָפְשִׁי, מֵעִמָּךְ--לֹא תְשַׁלְּחֶנּוּ, רֵיקָם. (יד) הַעֲנֵיק תַּעֲנִיק, לוֹ, מִצֹּאנְךָ, וּמִגָּרְנְךָ וּמִיִּקְבֶךָ: אֲשֶׁר בֵּרַכְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, תִּתֶּן-לוֹ". 

במסגרת מאמר זה, אציג סקירה קצרה של שאלות נפוצות לעניין זכויות עובד בעת פשיטת רגל של המעביד. ברמת העיקרון אציין כי, חוקי העבודה בישראל אוסרים על הגשת תביעה נגד פושט רגל או חברה בפירוק. לכן, עובד שכיר שמעבידו פשט רגל והמעביד נותר חייב לעובד בגין עבודתו טרם פשיטת הרגל, יפוצה ע"י המוסד לביטוח לאומי  (במילים אחרות על ידי המדינה). 

שאלה: החברה שעבדתי בה פשטה את הרגל והודיעו לי שלא להגיע לעבודה לאלתר, האם אני זכאי לקבל את המשכורת האחרונה, זכויות סוציאליות ופיצויי פיטורין ? 

תשובה: פרק ח' לחוק הביטוח הלאומי שעוסק בביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק התאגיד קובע כי העובד יהיה זכאי לגמלה בגין שכר עבודה ו/או פיצויי פיטורין שלא שולמו לו ע"י המעסיק. אולם תנאי מקדמי לקבלת הגמלה הינו שיינתן צו לפירוק התאגיד במקרה של מעסיקה שהיא חברה, או צו פשיטת רגל במקרה של אדם פרטי. בהעדר צו שכזה, לא ניתן לפנות לביטוח הלאומי בדרישה לתשלום הזכויות. צו פשיטת הרגל יפורסם ברשם החברות ו/או במערכת בתי המשפט (במידה ומדובר בעוסק מורשה). 

העובד זכאי לקבל את שכרו האחרון, פדיון חופשה שנתית (עד ליום הפסקת עבודתו), דמי הבראה (עד ליום הפסקת עבודתו, ובעבור השנתיים האחרונות לעבודתו של העובד), פיצויי פיטורין (אם העובד לא היה מבוטח בקופת גמל המכסה לו את פיצויי הפיטורין בהסכם פנסיה מקיפה, הביטוח הלאומי ישלם או ישלים את החסר. התשלום יהיה כפוף להוראות חוק פיצויי פיטורין או לזכויותיו של העובד מכוח ההסכם הקיבוצי – הכול לפי טובת העובד(. תשלומים לקופת הפנסיה (המוסד יעביר לקופת הגמל את סכום החוב בעד כל עובד, עד המקסימום הקבוע בחוק הביטוח הלאומי, שהוא פעמיים השכר הממוצע במשק). 

החדשות הרעות הן שהביטוח לאומי מגביל את גובה הסכום אשר ישולם לעובד שמעסיקו הוכרז כפושט רגל. סכום התקרה לפיצוי הינו 99,789 ₪ בלבד. דהיינו, במקרים בהם לעובד יש וותק רב, הרי שהוא צפוי לאבד כספים רבים כפועל יוצא מהתקרה הנ"ל. 

את התביעה מגישים ישירות למנהל או למפרק המיוחד אשר מונה לטפל בנכסי החברה מטעם בית המשפט. (למען הסר ספק – לא ניתן להגיש את התביעה ישירות למוסד לביטוח לאומי אולם את התביעה יש למלא על גבי טופס תביעה אשר ניתן להורידו באתר המל"ל, מדובר בטופס לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורין, מקור בלבד בצירוף מסמכים להוכחת החוב. 

להלן חוברת מידע המכילה את כל האינפורמציה הנדרשת ואשר מפורסמת באתר המל"ל: http://www.btl.gov.il/Publications/booklet/hebrew_booklet/Documents/psh_net.pdf

שאלה: המעסיק שלי הוכרז כפושט רגל, לאחרונה התברר לי שהוא לא הפריש לי כספים לקופת הפנסיה במשך כל תקופת עבודתי, האם אני יכול לתבוע את המוסד לביטוח לאומי בגין הכספים הללו ?

תשובה: חיובי, במידה ויוכח כי, המעביד לא הפריש כספים לקופת הפנסיה של העובד, הרי שהמל"ל יעביר לקופת הפנסיה את סכום החוב עד המקסימום הקבוע בתקרה אשר קבע המל"ל. נכון להיום התקרה עומדת על סך של כ-16,253 ₪. במקרה שבו מעסיק בעל ותק רב פושט את הרגל, עובדיו עלולים למצוא את עצמם עם פנסיה מצומקת שלא תאפשר להם להזדקן בכבוד. המלצתנו היא, שהעובד חייב לפקח על המעביד לאורך כל תקופת העסקתו ולוודא כי, אכן הופרשו כספים לקופת הפנסיה שלו, הדבר אכן ניתן לביצוע היות וקופות הפנסיה מחויבות לדווח לעוד אחת לרבעון אודות הכספים אשר הופרשו עבורו על ידי המעביד. 

שאלה: אילו מסמכים עליי לצרף לכתב התביעה ולהיכן עליי להגיש אותם ? 

תשובה: יש לצרף 6 תלושי שכר אחרונים ממקום העבודה, תלוש משכורת ראשון או טופס 106 המעיד על מועד תחילת העבודה לצורך חישוב  פיצויי הפיטורים, אישור ריכוז יתרות מקופת הגמל המעיד על גובה סכומי פיצויי הפיטורים העומדים לזכותו של העובד בקופת  גמל בתאריך הפסקת עבודתו, כל אסמכתא שיש ברשותכם המעידה על רצף עבודה אצל המעסיק. 

לאחר אישור התביעה, המפרק יעביר את כל המסמכים למוסד לביטוח לאומי לירושלים. מחלקת ביטוח זכויות עובדים, שד' ויצמן 13 ירושלים 91909.

שאלה: הגשתי את התביעה לקבלת גמלה עקב פשיטת הרגל, לאחרונה נודע לי שתביעתי אושרה, כיצד יועבר לי הכסף ? 

תשובה: לאחר שאושרה זכאות העובד לגמלה, תישלח אליו התשלום בהמחאה ישירות לביתו או בזיכוי לחשבון הבנק שמסר על גבי הטופס. הגמלה אינה ניתנת להעברה או לעיקול.

הערה חשובה: החלטת המפרק/ המנהל המיוחד/ הנאמן אינה סופית, למוסד לביטוח לאומי יש הסמכות לאשר, לדחות או לחלוק על ההחלטה. ואולם סכומים אשר לא אושרו על ידי המוסד לביטוח לאומי אך אושרו על ידי המנהל המיוחד /מפרק /נאמן, יהפכו לחלק מתביעות החוב ביניהן יתחלקו יתרת מימוש רכוש החייב לאחר הנושים המובטחים.