הודעה

צו הריסה מנהלי – איך יוצאים מזה?

צו הריסה מנהלי כשמו כן הוא, מדובר בהוראה של השלטונות לבצע הריסה של מבנה קיים. הסמכות להוצאת הצו מסורה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה שבו שוכן הנכס המיועד להריסה. צווים אלו לרוב מוצאים כנגד בנייה שנעשתה ללא היתר בנייה של מבנה שחורג מתב"ע (תוכנית בניין עיר), תמ"מ (תוכנית מתאר מקומית) או תמ"א (תוכנית מתאר ארצית), או כנגד שימוש חורג מבלי לקבל היתר או תוך סטייה מההיתר.

 

לפי הנתונים העולים מדוח הועדה לביקורת המדינה (נכון לשנת 2012) כ- 91% מצווי ההריסה אשר הוצאו על ידי השלטונות במדינת ישראל כלל אינם מבוצעים. הסיבות לכך הן רבות, (חלקן קשורות לאוזלת ידן של הרשויות וחלקן לשיקולים פוליטיים) אולם העיקרית שבהן היא זכותם של בעלי הזכויות להתנגד לביצוע צו ההריסה בבתי המשפט או במילים משפטיות יותר: "זכות הגישה לערכאות". פעמים רבות הרשות המקומית תפעל באופן מיידי על מנת למנוע בנייה בלתי חוקית ותוציא צו הריסה עוד בשלבים הראשונים של הבנייה והכול מטרה "לתפוס" את העבריין בזמן בטרם תושלם הבנייה ויהיה קשה יותר להרוס מבנה מוגמר. 

שלבים בטרם יוצא צו הריסה מנהלי: 

יוער כי, חרף סמכויותיה הנרחבות של הרשות המקומית, לא ניתן להוציא צו הריסה בקלות ! סעיף 238א(א) לחוק קובע, כי תנאי להוצאת צו הריסה מינהלי על-ידי יו"ר ועדה מקומית לתכנון ובנייה, הנו הגשת תצהיר חתום בידי מהנדס הוועדה המקומית, המציין כי לפי ידיעתו הוקם הבניין ללא היתר בנייה או בחריגה מהיתר בנייה, כי לפי ידיעתו לא נסתיימה הקמת הבניין או שנסתיימה לא יותר מששים ימים לפני הגשת התצהיר, וכי ביום הגשת התצהיר הבניין לא מאוכלס או שהוא מאוכלס תקופה שאינה עולה על שלושים יום. כמו כן מורה סעיף 238א(ב) לחוק, כי לא יינתן צו הריסה מינהלי אלא לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

מה ניתן לעשות אם הוצא כלפי נכס הנמצא בבעלותם צו הריסה מנהלי ? 

מי שהוצא נגדו צו הריסה מנהלי, יכול לפנות לביהמ"ש ולבקש ממנו למנוע את הריסת המבנה.

ישנן 3 עילות בגינן ניתן יהיה לבקש את עיכובו ו/או ביטולו של צו ההריסה המנהלי: 

  • כאשר הבנייה שבגינה ניתן הצו כלל אינה נוגדת את החוק: (ולמעשה מדובר בבנייה חוקית). לדוגמא בניית אוהל או סוכה (מעצם טבעו הינו זמני ולכן אינו מצריך צו הריסה מנהלי). 
  • כאשר ביצוע הצו אינו נדרש לצורך ביצוע עבודה מוגמרת: (כלומר בהנחה ושלד בניין עומד במקום זמן רב ולא נעשה דבר על מנת לאכוף את הריסתו הרי שמדובר בעובדה מוגמרת ולא ניתן להרוס אותו כיום). 
  • כאשר קיים פגם חמור באופן שבו ניתן צו ההריסה המנהלי: (כאשר ההחלטה של הועדה המקומית התקבלה ללא סמכות, בחוסר סבירות קיצונית, בחוסר תום לב וכ'). 

כלל האצבע הוא: ככל שחלף זמן רב יותר מיום השלמת הבנייה ועד ליום שבו הרשות המקומית מבקשת את הוצאת הצו, הרי שהסיכוי שבית המשפט יבטל את הצו הינו גבוה יותר. 

יש לזכור כי, בחלק ניכר מהמקרים בתי המשפט נעתרים לבקשות לעיכוב "צווי הריסה מנהליים" זאת מאחר והפגיעה הפוטנציאלית בבעלי הנכס הינו גדולה ביותר. כמו כן, לרוב יחד עם הגשת צו ההריסה המנהלי מוגש כנגד בעל הנכס גם כתב אישום פלילי אשר מסבך אותו משפטית ומאלץ אותו לנהל 2 תיקים במקביל (האחד כנגד הרשות המקומית בבית משפט אזרחי, והשני כנגד המדינה בבית משפט פלילי). על כל המשמעויות הכלכליות הטמונות בכך. 

הפגיעה הכלכלית הכרוכה בהריסת הנכס הינה משמעותית עבור בעליו ולכן בתי המשפט מעניקים לבעל הנכס זכות טיעון בטרם יאשרו את הריסתו. 

ההלכה הפסוקה מורה כי בית-המשפט לעניינים מקומיים מוסמך לבטל צו הריסה מינהלי אם נפלו בו "פגמים חמורים" שיש בהם כדי להביא להצהרה על בטלות הצו מעיקרו. עוד הודגש בתי המשפט קבעו כי, על-רקע תכליתו של סעיף 238א, עילות הביקורת השיפוטית מצומצמות, ואף "יש להיזהר שלא לשים את הסמכות להוציא צו הריסה מינהלי, באופן שישבש את האפשרות להילחם בבנייה הבלתי חוקית". 

בהקשר זה הודגש בפסיקה, כי זכות הקניין, שהנה זכות יסוד חוקתית, נסוגה מפני אינטרס הכלל, שנקבע בדיני התכנון והבנייה, וכי "באיזון שבין זכות הקניין לבין איסור הבנייה בלא היתר, יד האיסור על העליונה". כלומר במקרה שבו צו ההריסה המנהלי משרת אינטרס ציבורי רחב יותר, הרי שבתי המשפט יאשרו אותו גם אם הדבר אומר שבעל הנכס עלול להיפגע כלכלית מהריסת המבנה הנמצא בבעלותו. 

לסיכום: במידה וניתן כלפי נכס הנמצא בבעלותכם צו הריסה מנהלי, הרי שנקודת ההנחה המשפטית היא שהצו ניתן כדין וזאת מכוח "חזקת התקינות המנהלית". עם זאת, על מנת לבטל את רוע הגזירה מומלץ בחום לשכור את שירותיו של עו"ד המתמחה בתחום דיני התכנון והבנייה וזאת על מנת לפנות לערכאות משפטיות.